Tekoäly ei pelasta suomalaista yritysmaailmaa. Jotta yritykset voivat menestyä, tarvitaan uusia työelämätaitoja, jotka rakentavat yrityksille tiimiälyä. Tiimiäly-hanke on kutsu keskusteluun menestyvämmän työelämän puolesta.

  1. Tiimiäly on tulevaisuuden kilpailuetu

Kun yrityksen toimintaympäristö digitalisoituu, muuttuu työkalujen lisäksi myös ihmisten välinen vuorovaikutus. Muutos vaatii uusia työelämätaitoja, jossa yksilön – esimiehen tai työntekijän – osaamisen lisäksi korostuu tiimin keskinäinen kyvykkyys rakentaa yhteisen osaamisensa päälle uusia ajatuksia ja ratkaisuja.

Todellinen tulevaisuuden kilpailuetu ei synny pelkistä voittajayksilöistä tai esimiestaidoista vaan tiimin kollektiivisesta älystä, jossa erilainen osaaminen yhdistyy. Me kutsumme tätä kyvykkyyttä tiimiälyksi, jota hyödyntävällä yrityksellä on käytössään kilpailuetu.

  1. Parempaa liikevaihtoa toimivasta työyhteisöstä

Tutkimusten mukaan yritykset, jotka investoivat työntekijäkokemuksen ja kulttuurin kehittämiseen, tekevät keskiarvoa kaksi kertaa suurempaa liikevaihtoa ja neljä kertaa parempaa tulosta.

Työyhteisön ja yhteisten toimintamallien kehittäminen ovat siis investointeja, joilla on selvä positiivinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan. Luomalla työyhteisöön tiimiälyä, yritykset rakentavat valmiuksia menestyä myös nopeasti muuttuvassa maailmassa. Sen avulla koko yhteisön äly saadaan yrityksen käyttöön.

  1. Itseään kehittävät yksilöt luovat voittavan tiimin

Millaisista osaajista rakentuu älykäs tiimi, joka hyödyntää digitalisoituvan toimintaympäristön muutoksia ja luo niistä uusia mahdollisuuksia? Näkemyksemme mukaan vain vahvuutensa tunnistavat, itseään aktiivisesti kehittävät ja muutoksesta motivoituvat yksilöt pystyvät muodostamaan älykkäitä tiimejä.

Yritysten menestys voidaan siis turvata luomalla muutoksesta merkityksellistä työelämää elävän ja kokevan yksilön näkökulmasta. Tämä tapahtuu vahvistamalla työntekijöiden muutosresilienssiä, auttamalla yksilöitä tunnistamaan omat vahvuutensa ja lisäämällä vuorovaikutusta. Näin yksilössä tapahtuva positiivinen kehitys pääsee tiimin ja koko yrityksen käyttöön.  

  1. Omaehtoinen kulttuuri luo osaavista yksilöistä älykkäitä tiimejä

Tiimityön merkityksen korostuessa yritysten on luotava avoin kulttuuri, joka mahdollistaa yksilöiden ja tiimien omaehtoisen tekemisen.

Hierarkisen työyhteisörakenteen tilalle tulee joustava malli, jossa omaehtoiset tiimit rakentavat omia vahvuuksiaan tukevaa kulttuuria, toimintamallia ja työskentelytapoja. Tulevaisuuden kulttuuri kasvaa alhaalta ylös, mutta kasvualustaa voidaan lannoittaa tiimiälyn työkaluilla ja toimintamalleilla.

  1. Tiimiäly = inhimillinen tekoäly

Uskomme, että suomalaisiin yrityksiin saadaan lisää elinvoimaa tiimiälyn avulla. Tiimiälyn merkitys ei rajaudu vain tietotyöhön, sillä nopeasti muuttuvassa maailmassa menestyksekkäät ratkaisut rakentuvat mahdollisimman laajan ja monipuolisen osaamisen päälle.

Hyödyntämällä tiimiälyä yrityksistä tulee aiempaa älykkäämpiä, sillä sen avulla yksilöiden osaaminen saadaan yhteiseen käyttöön. Tiimiäly on inhimillistä tekoälyä, sillä siinä liiketoimintaa tukevat ratkaisut rakentuvat koko henkilöstön havainnointi-, oppimis- ja kehittämiskykyjen päälle.

Allekirjoittajat:
Maaretta Tukiainen, Ida Hakola & Ilona Hiila

Maaretta Tukiainen on muutosvalmentaja, kirjailija ja hyvän mielen taitojen kehittäjä, jonka tausta on johtotehtävissä media-alalla.

Ida Hakola ja Ilona Hiila ovat palkittuja yrittäjiä, kirjailijoita ja liiketoimintakehittäjiä, jotka tunnistavat ja tekevät ilmiöitä.

Vapa on suomalaisen markkinointiviestintäkentän uudistajayritys, joka on haastanut perinteisen tavan markkinoida ja viestiä.

Mikä on Tiimiäly-hanke?

Maaretta Tukiaisen, Ida Hakolan ja Ilona Hiilan Tiimiäly-hanke lähtee uudistamaan suomalaista työelämää selvittämällä miten uudet työelämätaidot voivat lisätä yritysten kilpailukykyä. Hankkeen tavoitteena nostaa esiin vuorovaikutteisen työelämän ja tiimityön merkitys yritysten tuloksentekokyvylle.

Hanke pureutuu tiimiälyn rakennuspalikoihin: dialogiin, oman työn johtamiseen, muutosresilienssiin ja digitalisaation hyödyntämiseen. Tavoitteena on rakentaa elinvoimaista suomalaista työelämää auttamalla yrityksiä ymmärtämään miten oma henkilöstö saadaan toimimaan tekoälyn tavoin – useisiin tietolähteisiin nojaten, kollektiivisesta osaamisesta uutta rakentaen.  

Hanke rakentuu avoimen yhteisön ympärille, jossa herätetään keskustelua ja etsitään voittavia käytänteitä sekä konkreettisia ratkaisuja tiimiälyn rakentamiseksi. Yhteisön lisäksi hankkeeseen kuuluvat tiimiälyä ja sen käytänteitä avaava kirja, digitaalinen palvelu sekä valmennuskokonaisuus, joiden avulla suomalaiset yritykset voivat lähteä vahvistamaan kilpailukykyään globaaleilla markkinoilla.

Liity mukaan Tiimiälyn tekijöiden yhteisöön

Tiimiälyn tekijät on avoin yhteisö kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tiimiälystä, vuorovaikutteisesta työelämästä ja uusista työelämätaidoista. Ryhmässä herätetään keskustelua ja etsitään voittavia käytänteitä sekä konkreettisia ratkaisuja tiimiälyn rakentamiseksi mm. dialogin, oman työn johtamisen, muutosresilienssin ja digitalisaation kautta.

Tiimiälyn tekijät -yhteisö löytyy Facebookista ja LinkedInistä.

#tiimiäly
#tiimintekijä
#inhimillinentekoäly

Katsaus tulevaisuuden työelämään tutkimustulosten valossa

Työelämän uudistumisesta on tehty lukuisia tutkimuksia, jotka osoittavat selvästi yrityksiin kohdistuvaa muutospainetta. Tiimiäly-hankkeessa luomme yksilöille ja yrityksille valmiuksia sopeutua muutokseen.

Suomalaisen Työn Liiton Made by Finland -tutkimuksen mukaan työelämässä korostuu jatkossa teknologian käyttö, muutoskyky ja jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen. Lisäksi Demos Helsingin tekemän tutkimuksen tuloksissa on todettu, että työelämä edellyttää jatkossa uutta johtamiskulttuuria, vahvempaa itsensä johtamista ja tukea tälle.

Uutta työtä johdetaan henkilöstön työelämätaitojen ja osallistamisen kautta

World Economic Forum on listannut vuonna 2020 tärkeimmiksi työelämätaidoiksi monimutkaisten ongelmien ratkaisukyvyn, kriittisen ajattelun, luovuuden, ihmisten johtamisen, yhteistyötaidot ja tunneälyn. Samat taidot toimivat tiimiälyn rakennuspalikoina.

Suomalaisen työn indikaattorin mukaan työnantajat kokevat, että henkilöstö on saatava kehittämään yrityksen toimintaa: heistä 91 % näkee, että henkilöstön mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen vaikuttaa yrityksen menestykseen erittäin paljon tai jonkin verran. Samoin Aalto EE:ssa on todettu, että uuden työn johtaminen ei tarkoita vain uusien teknologisten laitteiden tai prosessien haltuunottoa, vaan johtamisessa korostuu enenevissä määrin tunteiden ymmärtäminen ja dialogin lisääminen eri tekijöiden välillä.

Työelämän merkitys ja monimuotoisuus korostuvat yhä voimakkaammin

Työelämässä on alkanut ajanjakso, jolloin meillä on 5 eri sukupolvea työelämässä ja tiimeissä yhtäaikaisesti. Haluamme antaa johdolle työkaluja, joiden avulla uusien sukupolvien muuttuneet työelämän tarpeet saadaan käännettyä voimavaraksi. 19 eri valtiossa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan yritysten täytyy aktiivisesti lähteä etsimään uusia vuorovaikutuskeinoja ja palveluita, jos XYZ-sukupolvet halutaan valjastaa yrityksen elinvoiman kehittämiseen.

Tiimiälylle on tarvetta, sillä yhä useampi haluaa työn mahdollistavan uusien ystävien löytämisen, uusien taitojen oppimisen ja suurempaan merkitykseen kytkeytymisen. Tämä on luonut uudenlaisia odotuksia yritysten ja esimiesten toiminnalle, sekä oman urapolun rakentamiselle.