Suomalaiset yritykset ovat kulkeneet viimeisten vuosien aikana valtavien muutosten läpi. Uudet johtajat, muuttuneet toimikentät, yt:t ja uudet strategiat liittyvät kaikki perustavanlaatuiseen liiketoiminnan murrokseen.

Murroksen keskeltä löytyy digitalisaatio ja globalisaatio, mutta väitän, että muutoksessa menestymisen avain löytyy ihmisistä. Tulevaisuudessa teknologia on yhä useamman yrityksen ulottuvilla. Tällöin teknologian hyötykäyttö – sen vaikuttavuuden ymmärrys, sen tuomien mahdollisuuksien tunnistaminen ja sen valjastaminen oikeisiin asioihin – eli ihmisten tekemä strateginen ajattelu tai vuorovaikutus erottavat menestyvät yritykset muista.

Väitettäni tukevat myös numerot: Erittäin sitoutuneeksi itsensä määrittelevät työntekijät ovat keskimäärin 38% keskiarvoa tuottavampia. Lisäksi vahva posiitivinen kulttuuri lisää voittojen kasvua 28% kun taas voimakkaasti negatiivinen kulttuuri vähentää voittojen kasvua 11%.

Voittava kulttuuri on tehtävä näkyväksi

Työpaikan kulttuuri on monen tekijän summa. Sitä rakentavat muun muassa hallinnolliset käytännöt, palkitsemismallit, rekrytointipolitiikka sekä vaikeammin määriteltävä “tunnelma”. Kulttuuri onkin usein konkreettisten ja abstraktien asioiden summa. Tästä syystä sen näkyväksi tekeminen on tärkeää, sillä etenkin abstraktit asiat voivat merkitä eri ihmisille eri asioita.

Ihmisten on myös vaikeaa ohjata omaa toimintaansa haluttuun suuntaan, jos he eivät tiedä tai ymmärrä suuntaa, johon yritys on menossa, muutoksia joita se joutuu matkallaan kohtaamaan ja palkintoja – eli yhteisesti innostavia lopputuloksia – joita matkan varrella syntyy. Tilannetta voi verrata vaeltamiseen: kartan kanssa se on helpompaa ja perillekin päästään todennäköisemmin. Sisäinen viestintä on kartta yrityksen strategialle.

Kulttuurin näkyväksi tekeminen eli siitä viestiminen on tärkeää myös sen takia, että sen avulla yritys määrittelee millaista kulttuuria juuri se haluaa edistää. Viestinnällä yritys ottaa vastuun omasta kulttuuristaan ja valjastaa kulttuurin liiketoimintaa tukevaksi elementiksi.

Haasteena resurssit eli kuinka paljon on tarpeeksi sisäistä viestintää

Sisäinen viestintä on siitä erikoinen viestinnän toiminto, että siinä alimman toistotason ajatellaan aina riittävän. Ero asiakasviestinnän määrään ja frekvenssiin on usein hurja: voisitko kuvitella, että uudesta brändistä kerrottaisiin asiakkaille vain kerran, vain yhden kanavan välityksellä. Et tietenkään – tänä päivänä oletus on markkinointiviestinnän jatkuvuus ja monikanavaisuus.

Samaan aikaan sisäisessä viestinnässä noudatetaan vanhoja toimintamalleja ja työntekijöille saatetaan viestiä uusi strategia yksittäisen videon, presentaation tai yritystilaisuuden muodossa. Kerran nähty, kerralla sisäistetty -ajattelu tuntuu olevan sisäisen viestinnän mantra, vaikka muutosvauhti on tuskin missään organisaatiossa halutulla tasolla.

Mistä johtuvat heikot panostukset sisäiseen viestintään? Luonnollisesti resursseista. Asiakkaille suunnatun viestinnän nähdään tukevan liiketoimintaa myynnin näkökulmasta ja sisäisen viestinnän olevan pelkkä kulukohde. Mutta kun ihmisten rooli yritysten kilpailutekijänä korostuu, täytyy voittavaa kulttuuria rakentava sisäinen viestintä nähdä liiketoiminnan kannattavuutta parantavana tekona.

Voittavaa kulttuuria rakentava sisäinen viestintä ei siis ole lakisääteinen pakko vaan tulevaisuuden menestyvien yritysten elinehto. Ilman oikeita ihmisiä ja oikeanlaista yrityskulttuuria yritykset eivät yksinkertaisesti pärjää kiristyvillä markkinoilla. Tarpeeksi sisäistä viestintää tapahtuu siis silloin kun yrityksen positiivinen kulttuuri heijastuu myös liiketoiminnan lukuihin.

Miten rakentaa viestinnällä kulttuuria?

Kulttuurilla on merkitystä, mutta se ei ole sama yrityksestä riippumatta. Yrityksen on ymmärrettävä millaista kulttuuria juuri se haluaa luoda. Erään tutkimuksen mukaan esimerkiksi performanssia tukeva yrityskulttuuri myös performoi taloudellisesti verrokkejaan paremmin. Toisin sanoen, se millaiseksi kulttuuri määritellään ja miten sitä rakennetaan vaikuttaa siihen, mihin yritys pystyy.

Kulttuuria voidaan rakentaa markkinointiviestinnän työkaluin tekemällä haluttu kulttuuri näkyväksi. Työkaluja voittavan kulttuurin rakentamiseen ovat muun muassa:

  1. Merkityksen tunnistaminen ja ydintarinan löytäminen
  2. Strategian tarinallistaminen
  3. Kulttuurikäsikirjat
  4. Jatkuva, sisäisen sisältömarkkinoinnin malli

Esittelemme kaikki metodit ja työkalut Hiljainen Signaali -trendiraportin voittavaa kulttuuria käsittelevässä numerossa. Me Vapalla haluamme rakentaa suomalaisista yrityksistä kansainvälisiä menestyjiä. Uskomme, että tulevaisuuden huippuyritykset panostavat jo tänä päivänä kulttuurin rakentamiseen sekä sen näkyväksi tekemiseen viestinnän keinoin.

Jos sinun tiimiisi tai organisaatioosi halutaan luoda voittavaa kulttuuria, autamme mielellämme. Pyydä meidät käymään ja esittelemme miten viestinnällä rakennetaan menestystä tukevaa yrityskulttuuria!

Ota yhteyttä:

Ilona Hiila, perustajaosakas

ilona.hiila@vapamedia.fi

+358 40 146 7144