Tekoäly ei yksin pelasta suomalaista yritysmaailmaa. Jotta yritykset voivat menestyä, tarvitaan uusia työelämätaitoja, jotka rakentavat yritysten sisään tiimiälyä. Mutta mistä tiimiälyssä on kyse?

  • Tiimiäly on tulevaisuuden kilpailuetu

Kun yrityksen toimintaympäristö digitalisoituu, muuttuu työkalujen lisäksi myös ihmisten välinen vuorovaikutus. Muutos vaatii uusia työelämätaitoja, jossa yksilön – esimiehen tai työntekijän – osaamisen lisäksi korostuu tiimin keskinäinen kyvykkyys rakentaa yhteisen osaamisensa päälle uusia ajatuksia ja ratkaisuja.

Todellinen tulevaisuuden kilpailuetu ei synny pelkistä voittajayksilöistä tai esimiestaidoista vaan tiimin kollektiivisesta älystä, jossa erilainen osaaminen yhdistyy. Me kutsumme tätä kyvykkyyttä tiimiälyksi, jota hyödyntävällä yrityksellä on käytössään kilpailuetu.

  • Parempaa liikevaihtoa toimivasta työyhteisöstä

Tutkimusten mukaan yritykset, jotka investoivat työntekijäkokemuksen ja kulttuurin kehittämiseen, tekevät keskiarvoa kaksi kertaa suurempaa liikevaihtoaja neljä kertaa parempaa tulosta.

Työyhteisön ja yhteisten toimintamallien kehittäminen ovat siis investointeja, joilla on selvä positiivinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan. Luomalla työyhteisöön tiimiälyä, yritykset rakentavat valmiuksia menestyä myös nopeasti muuttuvassa maailmassa. Sen avulla koko yhteisön äly saadaan yrityksen käyttöön.

  • Itseään kehittävät yksilöt luovat voittavan tiimin

Millaisista osaajista rakentuu älykäs tiimi, joka hyödyntää digitalisoituvan toimintaympäristön muutoksia ja luo niistä uusia mahdollisuuksia? Näkemyksemme mukaan vain vahvuutensa tunnistavat, itseään aktiivisesti kehittävät ja muutoksesta motivoituvat yksilöt pystyvät muodostamaan älykkäitä tiimejä.

Yritysten menestys voidaan siis turvata luomalla muutoksesta merkityksellistä työelämää elävän ja kokevan yksilön näkökulmasta. Tämä tapahtuu vahvistamalla työntekijöiden muutosresilienssiä, auttamalla yksilöitä tunnistamaan omat vahvuutensa ja lisäämällä vuorovaikutusta. Näin yksilössä tapahtuva positiivinen kehitys pääsee tiimin ja koko yrityksen käyttöön.

  • Omaehtoinen kulttuuri luo osaavista yksilöistä älykkäitä tiimejä

Tiimityön merkityksen korostuessa yritysten on luotava avoin kulttuuri, joka mahdollistaa yksilöiden ja tiimien omaehtoisen tekemisen.

Hierarkkisen työyhteisörakenteen tilalle tulee joustava malli, jossa omaehtoiset tiimit rakentavat omia vahvuuksiaan tukevaa kulttuuria, toimintamallia ja työskentelytapoja. Tulevaisuuden kulttuuri kasvaa alhaalta ylös, mutta kasvualustaa voidaan lannoittaa tiimiälyn työkaluilla ja toimintamalleilla.

  • Tiimiäly = inhimillinen tekoäly

Uskomme, että suomalaisiin yrityksiin saadaan lisää elinvoimaa tiimiälyn avulla. Tiimiälyn merkitys ei rajaudu vain tietotyöhön, sillä nopeasti muuttuvassa maailmassa menestyksekkäät ratkaisut rakentuvat mahdollisimman laajan ja monipuolisen osaamisen päälle.

Hyödyntämällä tiimiälyä yritykset vahvistavat omaa muutoskykyään ja luovat pohjan itseohjautuvammalle, proaktiivisesti itseään kehittävälle organisaatiolle. Tiimiäly onkin omalla tavallaan inhimillistä tekoälyä, sillä siinä liiketoimintaa kehitetään parhaimmillaan koko henkilöstön havainnointi-, oppimis- ja kehittämiskykyjen voimin.

  • Tiimiäly koostuu taidoista, joita voi opetella

Eri ihmisillä on erilaisia luontaisia kyvykkyyksiä, mutta kaikki keskeiset tiimilälytaidot ovat taitoja, joiden vahvistaminen on vähintäänkin mahdollista – jopa suotavaa. Näistä taidoista ja omasta toiminnastaan tietoiseksi tulemalla jokainen voi lähteä vahvistamaan ja kehittämään omaa osaamistaan ja markkina-arvoaan työelämässä.

Olemme kehittäneet Vapassa tulevaisuuden työelämätaitoja rakentavan Tiimiäly-valmennuskokonaisuuden, jonka avulla sinun organisaatiosi voi lähteä tukemaan tiimiälytaitojen rakentumista omassa organisaatiossaan.

Haluatko kuulla lisää Tiimiäly-valmennuksistamme? Kysy lisää: ida.hakola@vapamedia.fitai satu.irisvik@vapamedia.fi!

Lue lisää voittavan kulttuurin rakentamisesta kirjoittamastamme Tiimiäly – Opas muuttuvaan työelämään -kirjasta

Muita kirjoituksiamme voittavasta kulttuurista ja työelämämuutoksesta:

Tiimiäly-kirja ja valmennussarja tulevaisuuden työelämätaidoista

Viisi askelmaa kohti voittavaa kulttuuria